ABCen: Orientering om Lillerød og Omegns Folkedanserforening

Det er dejligt at kunne byde velkommen til folkedans i skøn forening.

Her er et oplysende side om vores forening, som løbende ajourføres. Der er en masse små artikler, som er ordnet alfabetisk.

De fleste foreningsmeddelelser og indbydelser fra andre foreninger vil blive rundsendt til medlemmerne pr. mail. Husk lige brillerne, for vi afslutter træningsaftnerne med at synge fællessang!

Kære medlem: Brug og nyd de mange tilbud i sæsonens løb – men husk også at yde, når der er brug for en hjælpende hånd, så bliver vores allesammens forening til endnu større glæde for os alle ...

Adresse

Post til foreningen adresseres til formanden. Post vedrørende pengesager og medlemskartotek sendes til kassereren. Se hvervlisten.

Aktiviteter

Aktivitetslisten finder man her.

Bestyrelse med mere

Se hvervlisten ...

Centerhallen

Ligger i bymidten nær station og gågade - adressen er: Lilledal 10, Allerød. Her er en  kmz-fil til brug i gratis-programmet Google Earth.
Foreningens "stam"-hus er CENTERHALLEN. Der er trådløst internet, se under WiFi. Se evt. også under nøgler. Hallens brugerregler kan man se her. Den Centerhal-ansvarlige ses her. Glipper det med Centerhallen, så er reservestedet ofte Kirkehavegård.

DIF – Danmarks Idrætsforbund

Via Landsforeningen er vi med i DIF.

Dragter

Foreningen råder over en del dragter, som udlejes til opvisninger. Dragtleje dækker lån af dragten samt vask mv. efter brug. En dragt må ALDRIG lægges klam ned i en pose umiddelbart efter brugen; men den skal hænge og lufte et stykke tid.

Dragtleje

For almindelige opvisninger 50 kr. For opvisning på plejehjem mv. 30 kr. Flere opvisninger på samme rejse, ialt 80 kr. Udleje til andre foreninger, pr. opvisning 75 kr. Dragtleje for børn under 18 år vil normalt være inkluderet i prisen ved foreningens egne éndags arrangementer. Ved flerdagsture kan der forekomme udgifter til dragtleje.

Dragtmaterialer

Landsforeningen har en salgsafdeling i Horsens med tlf. 75 64 75 64. I Farum på Dorthesvej 2 har SilkeAnnet med tlf. 44 95 05 55 et stort udvalg i stoffer og tilbehør til folkedragter. Spørg gerne dragtudvalget om flere muligheder.

Dragtansvarlig

Se hvervlisten ...

Dragtudvalget træffes jævnligt i Rummet i dansesæsonen. Aftal besøg på forhånd. Har du lyst til at sy dragt selv, så kontakt endelig dragtudvalget. Synes du, det er dyrt, så kontakt dragtudvalget, der har et fint tilbud til dig fra foreningen. Dragtudvalget søger med lys og lygte efter nogle, der har lyst til at strikke strømper, hue og nattrøjer, eller sy særke og skjorter. Der mangler hjælpere til vask og strygning af skjorter og særke efter opvisninger.

Emblem

I forbindelse med foreningens 50-års jubilæum i 1993, fik vi vores eget emblem. Det kan købes for 20 kroner ved henvendelse til Vibeke eller Frits Lilbæk (se hvervlisten).

ePost / mail

Alle, som har et hverv i foreningen, kan modtage ePost. Se hvervlisten.

Fanerne

Foreningen har to faner. Messingbeslagene på voksenfanen er en overlevering fra den oprindelige forening, der startede i 1943. Flagdugen var under opbevaring gået til, så foreningen måtte købe en ny. Den 15. juni 1992 fik foreningen overrakt en ungdomsfane af Danmarkssamfundet. Der er blevet broderet på fanen, som blev indviet ved sæsonafslutningen i 1993. Fanebærere er med i hvervlisten ...

Ferie og flytning af undervisning

Det er yderst sjældent, at det bliver nødvendig at aflyse planlagt undervisning; men det forekommer hver sæson, at undervisningen bliver flyttet. Principperne er: Flytning af undervisningssted meddeles så vidt muligt senest gangen før og normalt også ofte også pr. eMail. Efterårsferien plejer at være i uge 42 og vinterferien i uge 7 - i begge uger er der undervisningsfri. I to - tre uger før Lillerød–revyen er Centerhallen blokeret, og vores undervisning flyttes. Se de aktuelle datoer i aktivitetslisten når tiden nærmer sig.

Folkedanse

Folkedanse er en betegnelse for danse, som har været anvendt af folkets brede lag -- Nordisk Konversations Leksikon.

Dansk folkedans beskæftiger sig hovedsagelig med musik, danse og dragter som hører hjemme i Danmark i perioden 1750 til 1880.

Formand

Se hvervlisten ...

Forlag

Foreningen har indtil nu udgivet tre bøger. Den første indeholder foreningens historie 1943-1993. Den sidste historien 1993-2003. Prisen er 40 kr. for hver. Køb dem hos Vibeke eller Frits Lilbæk. De kan også downloades gratis på Internet. Den tredie bogudgivelse er et digitalt genoptryk af FC Lunds Danske Nationaldragter. Den trykte udgave er udsolgt – en miniversion kan gratis hentes på Internet.

Generalforsamling

Foreningen holder generalforsamling senest marts måned, jævnfør foreningens vedtægter.

Hjælpere

I alle foreninger er der altid en masse praktiske ting, der skal gøres, når arrangementer ol. løber af stablen – naturligvis også i denne. Det er derfor af allerstørste betydning for foreningens ve og vel, at også du er parat til at yde lidt hjælp. Når vi blot er mange nok, så er vi en hel flok. Der er eksempelvis brug for hjælp til: Bordopstilling og -dækning til legestue. Bagning af boller til kaffebord ved legestue. Afrydning og opvask efter legestue. Dragtudvalget har brug for hjælp til vask og stryg efter opvisninger.

“Hus” regler, et udvalg

• Det er foreningens formål gennem undervisning og arrangementer at fastholde og øge interessen for dansk folkedans.

• Undervisningen tilrettelægges og forestås af foreningens danseledere i samarbejde med foreningens bestyrelse.

• Foreningens danserepertoire skal generelt bestå af danske folkedanse - gerne suppleret med nordiske danse.

• Undervisningen tilrettes således, at alle dansere, begyndere som øvede, kan følge undervisningen.

• Foreningens arrangementer og ture skal have et indhold, som kan forventes accepteret af foreningens medlemmer. Eventuelle økonomiske konsekvenser skal være klargjort og godkendt af formanden på forhånd ligesom bestyrelsen skal være orienteret i rimelig tid forinden iværksættelsen.

• Skriftlig orientering til foreningens medlemmer vil være forsynet med dato, afsender og relevante kontaktoplysninger.

• Ved træning og foreningsarrangementer er rygning tilladt udenfor!

Hverv

Brug hvervlisten, hvis du har brug for at komme i kontakt med Formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, fanebærere, revisorer og andre, som udøver et hverv i foreningen. Download en pdf-version her.

Internet

Du er her jo allerede; men se også under WWW.

Kasserer

Se hvervlisten ...

Kirkehavegård

Den ligger ved siden af Lillerød Kirke - adressen er Kirkehaven 16-18, Allerød. Her er en kmz-fil til brug i gratis-programmet Google Earth.
Foreningens "stam"-hus er Centerhallen; men glipper det med Centerhallen, så er reservestedet ofte KIRKEHAVEGÅRD. Brugerreglerne kan ses her. Den Kirkehavegård-ansvarlige ses her.

Kontingent

Se det, det koster i medlemskontingentbrochuren, som du kan downloade i pdf-version her 310 Kbytes.

Landsforeningen Folkedans Danmark

Folkedanserforeninger udover det ganske land er tilsluttet Landsforeningen Folkedans Danmark. Sekretariatet har adressen: Landsforeningen Folkedans Danmark, Enrumvej 6A, 5270 Odense N. Telefon 66 18 58 60. Landsforeningen udgiver bladet Trin & Toner, afholder en lang række kurser samt arrangerer stævner. 

Landsforeningen har delt landet op regionssvis, og det er således regionsforeningerne der formidler samarbejde mellem de lokale foreninger. Region Hovedstaden har egne undersider hos landsforeningen på Internet. Blandt andet opfordres til jævnligt at tjekke listen med arrangementer, idet både regionsforeningens og alle lokalforeningernes er med. 

Kontingent til Landsforeningen er inkluderet i foreningskontingentet.

Landsstævner

Landsstævne holder pause i 2018 fordi der vil være Nordlek i Falun. I 2019 arrangeres Landsstævne i ???. Der opfordres til at være med i stævnets opvisninger, og det er så nødvendigt at deltage i fællestræning der plejer at foregå i perioden april-juni måned.

Legestue

En LEGESTUE er en folkedanserfest. Det er en aften, hvor man mødes for at danse en række af de dejlige folkedanse. Der er ikke undervisning i dansene; men der er en leder, der kort fortæller om turene mv. Undervejs er der pause med kaffebord, hvor man synger sange fra folkedanser-sangbogen. En legestue er altid tilrettelagt således, at alle kan deltage, nye og gamle, børn og voksne. En legestue er også for dig! Prøv bl.a. at besøge vore naboforeninger. Det er hyggeligt at tage af sted nogle stykker sammen!

Love

Se vedtægter ...

Medlemskartotek

Kassereren fører foreningens medlemskartotek, der blandt andet bruges ved adressering af post fra foreningen til medlemmerne. Husk straks at meddele ændringer i adresse, eMail eller telefonnummer til kassereren - på skrift for ellers kan det havne på en side i glemmebogen.

Noder

Spillemandsnoderne kan købes hos Spillemandskredsens Forlag: spillemandskredsen.dk

Nordlek

Hvert 3. år afholdes der et fælles nordisk folkedanserstævne. Nordlek 2018 vil foregå i Falun i Sverige.

Nøgler

Foreningen disponerer nøgler til Centerhallen. Nøgleholder er som regel Frits Lilbæk - se hvervlisten.

Opslagstavle

Foreningen orienterer medlemmerne via eMail og repeterer ofte mundtligt ved øveaftnerne.

Opvisninger

Enkelte gange hvert år bliver foreningen bedt om at give en prøve på vore danse og helst i dragter. Det er naturligvis helt frivilligt, om man vil deltage i en sådan opvisning. Men flot og sjovt er det altså! Opfordring til at deltage i opvisning gives normalt på almindelige øveaftner. Har du lyst, så meld dig! Dragt kan dragtudvalget evt. sørge for. Der plejer også at være en ekstra træningsaften for de, der skal ud at give opvisning.

Plakat

Foreningen har i 1991 fået fremstillet en plakat, som kan erhverves for 20 kroner ved henvendelse til til Vibeke eller Frits Lilbæk (se hvervlisten).

Regnskab

Regnskab færdiggøres normalt i februar måned og præsenteres for medlemmerne i forbindelse med generalforsamling - jf. vedtægterne.

Revisorer

Se hvervlisten ...

Rummet

Foreningen disponerer over et kælderrum under Blovstrød Skole. Her er en kmz-fil til brug i gratis-programmet Google Earth. Se et oppefra-billede i en ny browser-fane.

I Rummet opbevares dragter, dragtbeskrivelser, noder mv. ligesom foreningens arkiv er her. Nedgangen til Rummet er ad en kældertrappe. Vel indenfor går man ligeud og så ind ad døren. Parkering sker på skolens P-plads. Ok toilet-forhold. Der er ingen WiFi men Mobi fungerer fint. Dragtudvalget har nøgle. Rummet er i øvrigt flyttet hertil i sommerferien 2016.

Sangbog

Folkedanser-sangbogen bruges bl.a. ved øveaftner samt ved legestuer og lignende festlige lag. Den kan købes hos kassereren for 50 kroner.

Skabet

I Centerhallen råder foreningen over to skabe. Her opbevares bla. termokander. Bestyrelsen har en nøgle til skabet. Jf.  Nøgler.

Sko

I Trin & Toner kan man i annoncerne bagi som regel se, hvor de specielle folkedansersko kan købes.

Sølv til folkedragter

Dragtsølv laves efter bestilling hos den tidligere LoOF-danser Helle Vienberg i Vonsild ved Kolding, telefon 75 56 67 37. Se et katalog i Rummet.

Telefonliste

Se hvervlisten ...

Trin & Toner

Landsforeningen Folkedans Danmark udgiver medlemsbladet Trin & Toner 4 gange årligt. I bladet omtales Landsforeningens program for stævner og kurser. Regionernes og de lokale foreningers arrangementer i hele landet bringes ligeledes, men ofte kun oversigtligt. Der er i bladet bla. annoncer med folkedragt-tilbehør. Alle husstande med medlemmer af Landsforeningen modtager bladet. Fra efteråret 2017 udkommer bladet kun elektronisk.

Ture

Der forsøges i foreningens regi arrangeret flerdagestur til udlandet. Eksempler på rejsemål: I 1998 var voksne og seniorer fra vor forening samt fra Frederiksværk på tur til Sankt Petersborg og Tallinn. I august 2001 var hele vor forening inviteret til Hollenstedt i Tyskland. Vi fik til gengæld besøg derfra sidst i august 2002 og i forbindelse med jubilæet i 2003. Vi var igen i Hollenstedt i september 2004 og i juni 2006. I tilslutning til det nordiske folkedanserstævne i Næstved i 2003 modtog vi besøg fra Åland.

Udlejning

Til brug i forbindelse med egne mærkedage kan medlemmer låne eksempelvis de flotte "sølv"-lysestager, kopper i næsten ægte muselmalet porcelæn og termokander - mod en beskeden betaling. Kontakt formanden for at få en aftale. Man skal påregne at skulle hente og bringe til Rummet efter aftale med dragtudvalg.

Undervisning

Undervisningssæsonen begynder normalt første torsdag i september og sluttes af med en legestue sidst i marts. Undervisningstidspunkter og -steder er her.

Væske

I undervisningssæsonen vil der normalt i voksenholdets pause være salg af vand, sodavand og øl.

Vedtægter

Se vedtægtshæftet, som du kan downloade i pdf-version her 340 Kbytes.

Webmaster

Webmaster for disse sider er Frits Lilbæk, se hvervlisten.

WiFi

I Centerhallen er der god og gratis trådløs internet. Opskriften plejer at hænge på opslagstavlen ved bagdøren - ellers spørg webmaster.

WWW

LoOF’s hjemmeside med undervisningshold, aktivitetsliste samt foreningsbilleder – se selv her på Internet: http://www.loof-dk.tk

Vor forenings sider er en del af en mere omfattende web-knude med nordisk folkedans i hele verden, der nås via: http://www.loof-dk.tk/folkdance.html

Oplev eksempelvis: Billedserie med folkedans i flotte dragter. Dronning Margrethes tre folkedragter – FC Lund’s Danske Nationaldragter – Skandinavisk folkedans i USA og Canada. Der er også mange relevante danske, nordiske og internationale links.

Årskruset

I 1986 startede vi en tradition. Da uddeltes for første gang et vandrekrus som påskønnelse til én, som havde fortjent en særlig hilsen for hjælp til foreningen. Det er vores håb, at vi jævnligt kan få lejlighed til at give kruset videre. Kruset tildeles for ét år ad gangen.


Senest tjekket i juni 2016
- der kan være fejl eller mangler -
underret venligst webmasterLoOF - Lillerød og Omegns Folkedanserforening